1) صَغیر (کوچک) # کَبیر (بزرگ)

2) قَلیل (کم) # کَثیر (بسیار)

3) هُنا (این جا) # هُناكَ (آن جا)

4) أمامَ (روبرو) # خَلف (پشت)

5) أمس (دیروز) # غَد (فردا)

6) بارِد (سرد) # حارّ (گرم)

7) بَعید (دور) # قَریب (نزدیک)

8) بِدایَة (شروع) # نِهایَة (پایان)

9) لَیل (شب) # نَهار (روز)

10) تَحت (زیر) # فَوق (بالایِ)

11) جَمیل (زیبا) # قَبیح (زشت)

12) حَیاة (زندگی) # مَوت (مرگ)

13) عِلم (دانش) # جَهل (نادانی)

14) عالِم (دانا ، دانشمند) # جاهِل (نادان)

15) ذَهَبَ (رفت) # جاءَ ، أتیٰ (آمد)

16) ذَهَبَ (رفت) # رَجَعَ (برگشت)

17) رَخیص ، رَخیصَة (ارزان) # غالي ، غالیَة (گران)

18) أراذِل (فرومایگان) # أفاضِل (شایستگان)

19) سَأَلَ (پرسید) # أجابَ (پاسخ داد)

20) سوء (بد ، بدی) # حُسن (خوبی)

21) شِراء (خریدن) # بَیع (فروش)

22) صَداقَة (دوستی) # عَداوَة ، عُدوان (دشمنی)

23) حَزین (غمگین) # مَسرور (شاد)

24) حُزن (ناراحتی ، اندوه) # فَرَح (شادی)

25) حَزِنَ (غمگین شد) # فَرِحَ (خوشحال شد)

26) کَذَبَ (دروغ گفت) # صَدَقَ (راست گفت)

27) لَكَ (برايت ، به سودِ تو) # عَلَیكَ (به زیانِ تو)

28) یَمین (راست) # یَسار (چپ)

29) عَلَی الْیَمینِ (سمتِ راست) # عَلَی الْیَسارِ (سمت چپ)

30) قادِم (آینده) # ماضی (گذشته)

31) أوَّل (یکم ، نخستین) # آخِر (پایان ، آخرین)

32) وَحدَة (تنهایی) # جَماعَة (جماعت)

33) واقِف (ایستاده) # جالِس (نشسته)


شاركوا هذا الخبر