المُفْرَداتُ الْمُتِبَايِنَةُ
کلمات متضاد

صَغیر (کوچک)👈کَبیر(بزرگ)

قَلیل(کم)👈کَثیر(زیاد ، بسیار)

هُنا(این جا)👈هُناكَ(آن جا)

أمامَ(روبرو)👈خَلفَ(پشت)

امس(دیروز)👈غَد(فردا)

بارِد(سرد)👈حارّ(گرم)

بَعید(دور)👈قَریب(نزدیک)

بِدایَة(شروع)👈نِهایَة(پایان)

لَیل(شب)👈نَهار(روز)

تَحتَ(زیرِ)👈فَوقَ(بالاِ)

جَمیل(زیبا)👈قَبیح(زشت)

حَیاة(زندگی)👈مَوت(مرگ)

عِلم(دانش)👈جَهل(نادانی)

عالِم(دانا ، دانشمند)👈جاهِل(نادان)

ذَهَبَ(رفت)👈جاءَ ، أتیٰ(آمد)

ذَهَبَ(رفت)👈رَجَعَ(برگشت)

رَخیص ،رَخیصَة (ارزان)👈غالی ،غالیَة (گران)

أراذِل(فرومایگان)👈أفاضِل(شایستگان)

سَأَلَ(پرسید)👈أجابَ(پاسخ داد)

سوء(بد ، بدی)👈حُسن(خوبی)

شِراء(خریدن)👈بَیع(فروش)

صَداقَة(دوستی)👈عَداوَة(دشمنی)

حَزین(غمگین)👈مَسرور(شاد)

حَزِنَ(غمگین شد)👈فَرِحَ (خوشحال شد)

کَذَبَ(دروغ گفت)👈صَدَقَ(راست گفت)

لَكَ(برايت ، به سودِ تو)👈عَلَیكَ(به زیانِ تو)

یَمین(راست)👈یَسار(چپ)

عَلَی الْیَمینِ(سمتِ راست)👈عَلَی الْیَسارِ (سمت چپ)

قادِم(آینده)👈ماضی(گذشته)

أوَّل(یکم ، نخستین)👈آخِر(پایان ، آخرین)

وَحدَة(تنهایی)👈جَماعَة(جماعت)

واقِف(ایستاده)👈جالِس(نشسته)


شاركوا هذا الخبر