صّفارة الحكم : سوت داور
هیئة التحكیم : هیئت داوری
خط الّتماس : خط طولی زمین،خط اوت
خط المرمی : خط دروازه
خط رمیة الجزاء : خط پنالتی
خط الوسط : هافبك،خط میان
تدریب : تمرین،آموزش
التدریب الریاضی : آموزش ورزشی ،تمرین ورزشی
مدرب : مربی
الدرجة : دسته،رده
الدرجة الثانیة : دسته ی دوم
المدافع : دفاع،مدافع
دورنهائی : مرحله فینال،دور پایانی
دوری : لیگ
الدوری الإیرانی لکرة القدم : لیگ فوتبال ایران
رقم قیاسی : ركورد
رمیة : پرتاب،ضربه،شوت
رمیة الّتماس : پرتاب اوت
رمیة ركنیة : ضربه ی كرنر
مرمی : دروازه
حارس المرمی : دروازه بان
سباق غیر مسبوق : مسابقه ای بی سابقه
سدد(تسدید) : شوت كردن
شَوط ج أشواط : نیمه،راند،ست،گیم


شاركوا هذا الخبر