النخيل / مدرسة النخيل تقدم لكم أسهل الطرق لتعلم العربية.

انا اشکر فضلکم
(من از لطف شما سپاسگزارم )

 قلبی یکنّ لکم الاحترام
(قلبم مملوء از احترام به شما ست)

 انت وحشتنی 
 ( دلم برایت تنگ شده )

کنت فی خاطری
( به یاد تو بودم )

اننی اقدّر جهودکم
(از تلاش شما تقدیر می کنم)
 
انت زعلان عنی
( تو از من ناراحتی؟ )

اشعر بالخجل  – احس بالخجل
( احساس شرمندگی می کنم)

اسمح لی ، تسمح لي ؟
 ( اجازه می دهید )

أرحّب بقدومکم = تشرّفتم =خیر مَقدمٍ : خوش آمدید

حلّت البرکة (هنگام بدرقه میهمان) برکت آوردید

لا تهذی : هذیان نگو

تشرّفتُ بمعرفتک : از آشناییت خوش وقتم

أنا مسرورٌ برؤیتک :از دیدنت خوشحال شدم

أدام الله توفیقک =أیّدک الله : خدا یارت ،موفق باشی

أطال الله عمرک : خدا عمرت بده

مَن أنت؟ : تو کیستی ؟

من أین؟ : اهل کجایی؟

أنا فی عجلة = أنا مستعجلٌ : عجله دارم 

شکراً : ممنون ، تشکر

الله یحفظکم : خداشما را حفظ کند 

لا شکر علی الواجب، هذا هو واجبنا:تشکر لازم نیست

الله یرعاکم : خدا حفظتون کنه

تُصبِح علی الخیر: شب خوش


شاركوا هذا الخبر